• Imobiliare Campulung - Vanzari, inchirieri case Arges

 BAZA LEGALĂ

   Conform cerințelor Regulamentului nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SNRE are obligația de a administra în condiții de siguranța și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

   CE DATE COLECTĂM

   Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt următoarele:

  • nume, prenume, numărul de telefon, e-mail – prin formularul de trimitere oferte/cereri
  • nume, email – prin formularul de contact

   SCOPUL COLECTĂRII

   Scopul colectării datelor cu caracter personal furnizate voluntar prin trimiterea unei solicitari pe site sau furnizate pe orice alta cale pusa sa dispozitie prin această pagină de internet îl reprezintă:

  1. efectuarea demersurilor inaintea incheierii unui contract, la solicitarea dumneavoastra si ulterior in vederea executarii obligatiilor contractuale;
  2. pentru a va putea raspunde intrebarilor adresate prin formularul de contact;
  3. pentru protejarea intereselor legitime ale societatii;
  4. pentru scopuri statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale

    Google Analytics

    În ideea de a optimiza serviciile noastre si a ne imbunatati serviciile, putem folosi serviciul Google Analytics pentru a urmari si inregistra traficul pe site. Acest serviciu nu identifica personal un utilizator, nu solicita datele personale, dar urmarest ip-ul, ce tip de terminal folositi (desktop,laptop, mobil), ce tip de browser folositi, cat timp petreceti pe site si ce functii utlizati pe site. Utillizand site-ul sunteti de acord cu modul de utilizare de catre noi a serviciului google analytics, in conformitate cu aceasta termeni si conditii. Daca nu sunteti de acord cu modul nostru de utilizare a serviciului google analytics, trebuie sa configurati corespunzator setarile browser-ului dumneavoastra.

SC MAK IMOBILIAR EXPERT SRL, operator de date cu caracter personal respecta prevederile UE ale Regulamentul nr. 679/2016 (GDPR) si nationale ale (ANSPDCP), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, destinate activitatilor specifice de agentie imobiliara (intocmirea de contracte de prestari servicii, contracte de inchiriere, etc). Sunteţi  obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare la intocmirea contractelor de prestari sevicii imobiliare. Refuzul dvs. determină neonorarea serviciilor solicitate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următoarelor destinatari: autoritatiilor, Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor din evidentele noastre. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnata la sediul SC MAK IMOBILIAR EXPERT SRL . De asemenea,  vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţieiLEGISLATIE IMOBILIARA:

» Decizie nr. 333 din 2002 - exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari

Actualizat: Nov 2008

» HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casa

Actualizat: Jun 2009

» Lege nr. 145 din 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei 114/1996

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 10 din 2000 - Privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 112 din 1995 - Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 114 din 1996

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 18 din 1991 - Legea fondului funciar

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 190 din 1999 - Creditul ipotecar

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 247 din 2005 - legile proprietăţii

Actualizat: Nov 2008

» Decizie nr. 333 din 2002 - exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 13-32 din O.G. 3/2000 privind organizarea activitatii agentilor imobiliari

Actualizat: Nov 2008

» HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima Casa

Actualizat: Jun 2009

» Lege nr. 145 din 1999 pentru modificarea si completarea Legii locuintei 114/1996

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 1 din 2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 10 din 2000 - Privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 112 din 1995 - Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 114 din 1996

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 18 din 1991 - Legea fondului funciar

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 190 din 1999 - Creditul ipotecar

Actualizat: Nov 2008

» Legea nr. 247 din 2005 - legile proprietăţii

» HG nr. 34 din 2013

» Norme metodologice de aplicare HG 34/2013 (organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, din 11.12.2013)

 Sursa:  ghid – imopedia  - legislatie imobiliara.

_______________________________________________________________________________

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Text cu relevanță pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR)
Număr celex: 32016R0679

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 16,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

(1) JO C 229, 31.7.2012.

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor (2),

(2) JO C 391, 18.12.2012.

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (3),

(3) Poziția Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Poziția în primă lectură a Consiliului din 8 aprilie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 14 aprilie 2016.

întrucât:

(1) Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ("carta") și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

(2) Principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale acestora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament urmărește să contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție și a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice.

(3) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(4) vizează armonizarea nivelului de protecție a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce privește activitățile de prelucrare și asigurarea liberei circulații a datelor cu caracter personal între statele membre.

(4) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

(4) Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul cetățenilor. Dreptul la protecția datelor cu caracter personal nu este un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporționalității. Prezentul regulament respectă toate drepturile fundamentale și libertățile și principiile recunoscute în cartă astfel cum sunt consacrate în tratate, în special respectarea vieții private și de familie, a reședinței și a comunicațiilor, a protecției datelor cu caracter personal, a libertății de gândire, de conștiință și de religie, a libertății de exprimare și de informare, a libertății de a desfășura o activitate comercială, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și diversitatea culturală, religioasă și lingvistică.

(5) Integrarea economică și socială care rezultă din funcționarea pieței interne a condus la o creștere substanțială a fluxurilor transfrontaliere de date cu caracter personal. Schimbul de date cu caracter personal între actori publici și privați, inclusiv persoane fizice, asociații și întreprinderi, s-a intensificat în întreaga Uniune. Conform dreptului Uniunii, autoritățile naționale din statele membre sunt chemate să coopereze și să facă schimb de date cu caracter personal pentru a putea să își îndeplinească atribuțiile sau să execute sarcini în numele unei autorități dintr-un alt stat membru.

(6) Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter personal. Amploarea colectării și a schimbului de date cu caracter personal a crescut în mod semnificativ. Tehnologia permite atât societăților private, cât și autorităților publice să utilizeze date cu caracter personal la un nivel fără precedent în cadrul activităților lor. Din ce în ce mai mult, persoanele fizice fac publice la nivel mondial informații cu caracter personal. Tehnologia a transformat deopotrivă economia și viața socială și ar trebui să faciliteze în continuare libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii și transferul către țări terțe și organizații internaționale, asigurând, totodată, un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal.

(7) Aceste evoluții impun un cadru solid și mai coerent în materie de protecție a datelor în Uniune, însoțit de o aplicare riguroasă a normelor, luând în considerare importanța creării unui climat de încredere care va permite economiei digitale să se dezvolte pe piața internă. Persoanele fizice ar trebui să aibă control asupra propriilor date cu caracter personal, iar securitatea juridică și practică pentru persoane fizice, operatori economici și autorități publice ar trebui să fie consolidată.

Tratat privind funcționarea Uniunii Europene
Număr celex: 12012E

Prezentul act include versiunea consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene, precum și a protocoalelor și a anexelor la acesta, astfel cum au fost modificate prin Tratatul de la Lisabona, semnat la 13 decembrie 2007 și care a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009. Acesta conține de asemenea declarațiile anexate la Actul final al Conferinței interguvernamentale care a adoptat Tratatul de la Lisabona. De asemenea, actul include modificarea operată prin protocolul de modificare a Protocolului privind dispozițiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice.

CUPRINS

PREAMBUL

PARTEA ÎNTÂI PRINCIPIILE

TITLUL I CATEGORII ȘI DOMENII DE COMPETENȚE ALE UNIUNII

TITLUL II DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ

PARTEA A DOUA NEDISCRIMINAREA ȘI CETĂȚENIA UNIUNII

PARTEA A TREIA POLITICILE ȘI ACȚIUNILE INTERNE ALE UNIUNII

TITLUL I PIAȚA INTERNĂ

TITLUL II LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

Capitolul 1 Uniunea vamală

Capitolul 2 Cooperarea vamală

Capitolul 3 Interzicerea restricțiilor cantitative între statele membre

TITLUL III AGRICULTURA ȘI PESCUITUL

TITLUL IV LIBERA CIRCULAȚIE A PERSOANELOR, A SERVICIILOR ȘI A CAPITALURILOR

Capitolul 1 Lucrătorii

Capitolul 2 Dreptul de stabilire

Capitolul 3 Serviciile

Capitolul 4 Capitalurile și plățile


Atenție! Acest paragraf este afișat la data publicării în Monitorul Oficial și poate avea modificări ulterioare.

PARTEA ÎNTÂI PRINCIPIILE > TITLUL II DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ

Articolul 16
(ex-articolul 286 TCE) 


   (1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. 

   (2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc normele privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii, precum și de către statele membre în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a dreptului Uniunii, precum și normele privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități independente. 

    Normele adoptate în temeiul prezentului articol nu aduc atingere normelor specifice prevăzute la articolul 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană. 


Atenție! Acest paragraf este afișat la data publicării în Monitorul Oficial și poate avea modificări ulterioare.

TITLUL II LIBERTĂȚILE > Articolul 8 Protecția datelor cu caracter personal

   (1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. 

Atenție! Acest paragraf este afișat la data publicării în Monitorul Oficial și poate avea modificări ulterioare.

PARTEA ÎNTÂI PRINCIPIILE > TITLUL II DISPOZIȚII DE APLICARE GENERALĂ > Articolul 16 (ex-articolul 286 TCE)

   (1) Orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. 

Directiva nr. 46/1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
Număr celex: 31995L0046

DIRECTIVA 95/46/CE a PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
din 24 octombrie 1995
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special art. 100a,

având în vedere propunerea Comisiei1,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social2,

acționând în conformitate cu procedura menționată la art. 189b din tratat3,

1 JO C 277, 5.11.1990, p. 3 și JO C 311, 27.11.1992, p. 30.

2 JO C 159, 17.6.1991, p. 38.

3 Avizul Parlamentului European din 11 martie 1992 (JO C 94, 13.04.1992, p. 198), confirmat la 2 decembrie 1993 (JO C 342, 20.12.1993, p. 30); Poziția comună a Consiliului din 20 februarie 1995 (JO C 93, 13.4.1995, p. 1) și Decizia Parlamentului European din 15 iunie 1995 (JO C 166, 3.7.1995).

(1) întrucât obiectivele Comunității prevăzute în tratat, modificat de Tratatul privind Uniunea Europeană, cuprind crearea unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei, promovând relații mai strânse între statele membre care aparțin Comunității, asigurând progresul economic și social printr-o acțiune comună de eliminare a barierelor care împart Europa, încurajând îmbunătățirea constantă a condițiilor de viață a popoarelor, menținând și întărind pacea și libertatea și promovând democrația pe baza drepturilor fundamentale recunoscute în constituțiile și legile statelor membre, precum și în Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale;

(2) întrucât sistemele de prelucrare a datelor sunt în serviciul omului; întrucât, acestea trebuie, indiferent de naționalitatea sau reședința persoanelor fizice, să le respecte drepturile și libertățile fundamentale, în special dreptul la viață privată, și să contribuie la progresul economic și social, la dezvoltarea comerțului și la bunăstarea persoanelor;

(3) întrucât instituirea și funcționarea unei piețe interne în care este asigurată, în conformitate cu art. 7a din Tratat, libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalurilor necesită nu numai libera circulație a datelor cu caracter personal de la un stat membru la altul, ci și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanei;

(4) întrucât în Comunitate se recurge din ce în ce mai frecvent la prelucrarea datelor cu caracter personal în diferitele sfere ale activității economice și sociale; întrucât progresul în tehnologia informațională facilitează considerabil prelucrarea și schimbul acestor date;

(5) întrucât integrarea economică și socială care rezultă din instituirea și funcționarea pieței interne în sensul art. 7a, din Tratat conduce în mod necesar la o creștere substanțială a fluxului transfrontalier de date cu caracter personal între cei implicați, în calitate de participanți privați sau publici la activitatea economică și socială din statele membre; întrucât schimbul de date cu caracter personal între întreprinderile stabilite în diferite state membre este ținut să crească; întrucât autoritățile naționale din diferite state membre sunt solicitate, în temeiul dreptului comunitar, să colaboreze și să schimbe date cu caracter personal astfel încât să-și poată îndeplini atribuțiile sau să îndeplinească sarcini pe seama unei autorități din alt stat membru în contextul unui spațiu fără frontiere interne care constituie piața internă;

(6) întrucât, în plus, intensificarea cooperării științifice și tehnice și introducerea coordonată de noi rețele de telecomunicații în Comunitate necesită și facilitează fluxurile transfrontaliere de date cu caracter personal;

(7) întrucât diferența dintre nivelurile de protecție a drepturilor și libertăților persoanelor, în special a dreptului la viață privată în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal permisă în statele membre poate împiedica transmiterea unor astfel de date de pe teritoriul unui stat membru pe cel al altui stat membru; întrucât această diferență poate constitui, prin urmare, un obstacol în desfășurarea unor activități economice la nivel comunitar, poate denatura concurența și poate împiedica autoritățile să-și îndeplinească responsabilitățile conform dreptului comunitar, întrucât diferența dintre nivelurile de protecție se datorează disparităților între actele cu putere de lege și actele administrative naționale;

(8) întrucât, pentru a îndepărta obstacolele din calea circularei datelor cu caracter personal, nivelul protecției drepturilor și libertăților persoanei în ceea ce privește prelucrarea unor astfel de date trebuie să fie echivalent în toate statele membre; întrucât acest obiectiv este vital pentru piața internă, dar nu poate fi atins numai de statele membre, în special având în vedere dimensiunea divergențelor existente în prezent între legislațiile naționale ale statelor membre și necesitatea de coordonare a legislațiilor statelor membre astfel încât să reglementeze fluxul transfrontalier de date cu caracter personal în mod coerent, și conform cu obiectivele pieței interne menționate în art. 7a din Tratat; întrucât acțiunea Comunității de apropiere a legislațiilor este prin urmare necesară;

(9) întrucât, dată fiind protecția echivalentă care rezultă din apropierea legislațiilor naționale, statele membre nu vor mai putea împiedica libera circulație a datelor cu caracter personal din considerente de proiecte a drepturilor și libertăților persoanei, în special a dreptului la viață privată; întrucât statele membre vor avea o marjă de manevră care, în contextul punerii în aplicare a directivei, poate fi folosită de partenerii economici și sociali; întrucât statele membre vor putea specifica în legislația națională condițiile generale care reglementează legalitatea prelucrării datelor; întrucât procedând astfel, statele membre depun toate eforturile pentru îmbunătățirea protecției asigurate în prezent de legislația lor; întrucât, în limitele acestei marje de manevră și în conformitate cu dreptul comunitar, pot apărea diferențe în aplicarea directivei, ceea ce ar putea afecta circulația datelor atât în cadrul statelor membre, cât și în Comunitate;

Parlamentul European, Consiliul și Comisia

Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene
Număr celex: 12012P/TXT

În vigoare de la 01 decembrie 2009

Prezentul text reia și adaptează Carta proclamata la 7 decembrie 2000 și o înlocuiește începând cu 1 decembrie 2009, data intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În temeiul articolului 6 alineatul (1) primul paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană, Carta proclamată în 2007 are valoare juridică egală cu cea a tratatelor.

CUPRINS

PREAMBUL

TITLUL I DEMNITATEA

TITLUL II LIBERTĂȚILE

TITLUL III EGALITATEA

TITLUL IV SOLIDARITATEA

TITLUL V DREPTURILE CETĂȚENILOR

TITLUL VI JUSTIȚIA

TITLUL VII DISPOZIȚII GENERALE CARE REGLEMENTEAZĂ INTERPRETAREA ȘI APLICAREA CARTEI

Parlamentul European, Consiliul și Comisia proclamă în mod solemn textul următor ca fiind Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Popoarele Europei, stabilind între ele o uniune tot mai strânsă, au hotărât să împărtășească un viitor pașnic întemeiat pe valori comune.

Conștientă de patrimoniul său spiritual și moral, Uniunea este întemeiată pe valorile indivizibile și universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității; aceasta se întemeiază pe principiile democrației și statului de drept. Uniunea situează persoana în centrul acțiunii sale, instituind cetățenia Uniunii și creând un spațiu de libertate, securitate și justiție.

Uniunea contribuie la păstrarea și la dezvoltarea acestor valori comune, respectând diversitatea culturilor și tradițiilor popoarelor Europei, precum și identitatea națională a statelor membre și organizarea autorităților lor publice la nivel național, regional și local; Uniunea caută să promoveze o dezvoltare echilibrată și durabilă și asigură libera circulație a persoanelor, serviciilor, mărfurilor și capitalurilor, precum și libertatea de stabilire.

În acest scop, este necesară consolidarea protecției drepturilor fundamentale, făcându-le mai vizibile prin cartă, în spiritul evoluției societății, a progresului social și a dezvoltărilor științifice și tehnologice.

Prezenta cartă reafirmă, cu respectarea competențelor și sarcinilor Uniunii, precum și a principiului subsidiarității, drepturile care rezultă în principal din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale comune statelor membre, din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din Cartele sociale adoptate de Uniune și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului. În acest context, carta va fi interpretată de către instanțele judecătorești ale Uniunii și ale statelor membre, acordând atenția cuvenită explicațiilor redactate sub autoritatea prezidiului Convenției care a elaborat carta și actualizate sub răspunderea prezidiului Convenției Europene. Beneficiul acestor drepturi implică responsabilități și îndatoriri atât față de terți, precum și față de comunitatea umană în general și față de generațiile viitoare. În consecință, Uniunea recunoaște drepturile, libertățile și principiile enunțate în continuare.